ติดต่อฐานข้อมูล ไม่ได้  กรุณาตรวจสอบระบบเครือข่าย
Close
ORA-12170: TNS:Connect timeout occurred